Zorgverzekeraars

Ik heb met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten voor 2019. Oefentherapie en psychosomatische oefentherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering zoals ook in voorgaande jaren.

 

Mij vinden op de site van uw zorgverzekeraar

Soms willen mensen de zekerheid hebben dat ik een contract heb met de zorgverzekeraar. Logisch! Bij de meeste sites van zorgverzekeraars zit een knop om een zorgverlener te zoeken ("vind een zorgaanbieder"). De zoektermen zijn eenvoudig: 2019 staat al aangevinkt. Dan typt u bij "geef aan welke zorg of zorgaanbieder U zoekt", oefentherapie of psychosomatische oefentherapie in. Postcode 3905BB (aan elkaar). Daaronder bevindt zich een (meestal) blauwe knop "Vind zorgaanbieder" klik daar op en dan rollen mijn gegevens er zo uit. Succes!

 

De basisverzekering

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen oefentherapie worden vergoed uit de basis verzekering. Daarna worden de behandelingen vergoed vanuit een aanvullend pakket of indien er geen aanvullende verzekering is afgesloten moet u dit zelf betalen.
Bij een beperkt aantal chronische aandoeningen wordt therapie nog wel vergoed vanaf de 20ste behandeling vanuit de basisverzekering. Deze aandoeningen worden omschreven in de "chronische" lijst (niet-limitatieve aandoeningen). Het is dus mogelijk dat u een aandoening hebt die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen.


Bent u goed aanvullend verzekerd?

Zorgverzekeraars maken jaarlijks in het 4e kwartaal hun aangepaste(aanvullende) verzekeringspakketten bekend. Ook dit jaar blijft er weer een grote diversiteit van aanvullende verzekeringspakketten. Het is voor mij onmogelijk om van alle zorgverzekeraars alle aanvullende pakketten op een rij te krijgen. Daarom is het voor u belangrijk dat u zelf weet voor welke vergoedingen door uw zorgverzekeraar u in aanmerking komt. Voor een aantal patiënten betekent dit dat ik genoodzaakt om uw behandeling bij u persoonlijk te factureren. Indien u van mij een factuur ontvangt bent u zelf verantwoordelijk voor uw betaling aan mij.

Ik kan alleen maar rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb indien u voldoende (aanvullend) bent verzekerd en indien u correct uw verzekeringsgegevens aanlevert. Indien u onvoldoende bent verzekerd voor oefentherapie dan bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling.

 

Dit is de standaardprijslijst voor:

 • Patiënten die niet (voldoende) aanvullend verzekerd zijn bij hun zorgverzekeraar voor behandelingen oefentherapie Mensendieck.
 • Patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee geen contract is afgesloten.
 • Op deze prijslijst zijn de algemene betalingsvoorwaarden van  toepassing. 
            Zitting reguliere oefentherapie Mensendieck In de praktijk   € 30,00 
            Zitting psychosomatische oefentherapie In de praktijk € 40,00
            Afspraak die niet 24 uur voor het afgesproken tijdstip is afgezegd € 22,50
            Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek op verzoek van de huisarts                                € 50,00
            Screening (bij directe toegang zonder verwijzing van (huis)arts € 30,00
            Intake en onderzoek na de screening € 30,00
   

 

De praktijk heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Vraag er naar bij uw aanmedling.

 

Algemene betalingsvoorwaarden:

 1. De cliënt is volledige betaling van alle op cliënt van toepassing zijnde facturen (psychosomatische) oefentherapie verschuldigd.
 2. Wanneer cliënt niet verschijnt op de gemaakte afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, heeft de oefentherapeut het recht het no-show tarief in rekening te brengen. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
 3. Cliënt dient een factuur van de praktijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De (psychosomatisch) oefentherapeut is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, één en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut heeft.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 6. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet hij/zij dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de (psychosomatisch) oefentherapeut, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de (psychosomatisch) oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de (psychosomatisch) oefentherapeut van beslissende aard.
 8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en (psychosomatisch) oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter.